Installatievoorwaarden

  1. Reikwijdte

1.1. Op verzoek van de Klant kan INSTALLPOINT B.V. de installatie van een Laadpaal verzorgen. Op de installatie van Laadpalen zijn deze Installatievoorwaarden van toepassing

en de Algemene Voorwaarden van INSTALLPOINT B.V. te vinden op de website: www.Installpoint.nl

1.2. In deze Installatievoorwaarden gebruikte, maar niet in deze Installatievoorwaarden gedefinieerde, definities hebben de betekenis die daaraan in de de Algemene Voorwaarden van INSTALLPOINT B.V. wordt toegekend, tenzij de context anders vereist.

  1. De Installatie van een Laadpaal

2.1. Een Laadpaal kan alleen gemonteerd worden op een locatie die voldoet aan de daarvoor geldende eisen en dient aangesloten te kunnen worden op een elektrotechnische installatie die voldoet aan de daaraan gestelde eisen, conform de installatie-instructies en de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2. De termijnen voor installatie van de Laadpaal zijn mede afhankelijk van de technische voorzieningen en omstandigheden van/bij de Klant en de eventuele wijzigingen dan wel aanpassingen die hierop moeten worden aangebracht ten behoeve van de levering van de overeengekomen installatie van Laadpalen. Termijnen voor installatie kunnen eveneens worden beïnvloed door bijvoorbeeld weersomstandigheden en het uitblijven van de noodzakelijke toestemming van bevoegde autoriteiten of van de gebouweigenaar in geval van bijvoorbeeld graafwerkzaamheden.

De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toe​stemming(en) en medewerking van de gebouweigenaar en/of enige andere derde

waarvoor de toestemming en/of medewerking is vereist teneinde de Laadpalen tijdig, juist en volledig te kunnen installeren.

2.3. De installatie en de turn-key oplevering van een Laadpaal wordt verzorgd door gecertificeerde derden die worden ingeschakeld door INSTALLPOINT.

2.4. INSTALLPOINT zal binnen redelijke termijn na het aangaan van de Overeenkomst contact (laten) opnemen met de Klant teneinde een installatiedatum af te spreken.

2.5. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en accuraat is. INSTALLPOINT baseert haar Offerte op de informatie die de Klant verstrekt. Indien bij installatie blijkt dat deze informatie niet juist is, komen alle extra kosten voor rekening van de Klant. Installatiekosten worden na akkoord van de Klant op de Offerte niet gecrediteerd, tenzij partijen anders overeengekomen.

2.6. Meerwerkkosten van installatie worden door de installateur ofwel ter plekke met de Klant afgesproken en door de Klant voor akkoord ondertekend ofwel door de gecertificeerde installateur doorgegeven worden aan INSTALLPOINT, INSTALLPOINT zal met Klant afstemmen of deze meerwerkkosten akkoord zijn, waarna de werkzaamheden zullen plaatsvinden.

2.7. Alle schade in verband met de door de Klant verstrekte informatie, waaronder begrepen informatie die door de Klant wordt verstrekt over het gebruik van de verschillende stoppen in de meterkast, komen voor rekening en risico van de Klant.

2.8. Indien de directe werkuitvoering door oorzaken buiten de verantwoordelijkheid of bevoegdheid van INSTALLPOINT wordt belemmerd is INSTALLPOINT gerechtigd die hieruit voortvloeiende kosten apart aan de Klant in rekening te brengen.

2.9. Installatie afspraken kunnen tot 3 werkdagen van tevoren kosteloos door de Klant worden afgezegd of worden verplaatst. Indien de Klant een installatie afspraak minder dan 3 werkdagen van tevoren afzegt of verplaatst, of indien de installateur de Klant niet aantreft op het afgesproken tijdstip danwel de benodigde voorbereidingen zijn door de Klant niet getroffen waardoor de installateur zijn werkzaamheden niet kan aanvangen, is de Klant een vaste kostenvergoeding aan INSTALLPOINT verschuldigd. Deze kostenvergoeding is 125,= exclusief btw.

2.10. INSTALLPOINT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de situatie waarin de Klant zelf tracht een installatie uit te (laten) voeren of een storing van een Publiek of Private Laadpaal te (doen) verhelpen.

2.11. INSTALLPOINT is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van of in verband met het tijdelijk uitschakelen van de elektriciteit bij de installatie van een Laadpaal. De Klant zal, voor eigen rekening en risico, alle benodigde voorzorgsmaatregelen (laten) treffen teneinde een veilige en probleemloze installatie mogelijk te maken. De Klant vrijwaart INSTALLPOINT en de door INSTALLPOINT ingeschakelde derden tegen alle schade die zij lijden indien deze voorzorgsmaatregelen onvoldoende blijken te zijn.

2.12. Zodra de installatie gereed is vindt de oplevering plaats. De Klant, of de persoon namens de Klant waarbij de Klant garandeert dat deze persoon bevoegd is om namens de Klant te handelen zonder dat INSTALLPOINT dit moet verifiëren, dient bij de oplevering aanwezig te zijn. De installateur loopt samen met de Klant een opleverings-checklist na door middel van het invullen van een werkbon. De Klant dient tijdens de oplevering alle gebreken die hij constateert of redelijkerwijs kan constateren, te melden aan de installateur. De installateur zal de geconstateerde gebreken vermelden op de opleveringschecklist en deze in overleg met de Klant binnen een redelijke termijn herstellen.

2.13. De oplevering is door de Klant geaccepteerd, zodra de opleverings-checklist is nagelopen en de Klant deze heeft ondertekend. De acceptatie van de oplevering betekent dat de Klant de installatie heeft geaccepteerd, behoudens de eventuele op de opleverings-checklist vermelde gebreken. De oplevering is te allen tijde geaccepteerd wanneer Klant de Laadpaal in gebruik heeft genomen

2.14. Kleine gebreken die de ingebruikneming van de Laadpaal niet in de weg staan en binnen een redelijke termijn door de installateur kunnen worden hersteld zijn voor de Klant geen reden om de acceptatie van de oplevering te weigeren.

2.15. Gebreken die niet zijn gemeld bij oplevering zijn door de acceptatie van de oplevering door de Klant geaccepteerd.

 

2.16. Wordt de Laadpaal in gebruik genomen voordat de acceptatie van de oplevering heeft plaatsgevonden dan geldt de ingebruikneming als acceptatie van de Laadpaal door de Klant.

2.17. Indien de Klant de oplevering niet accepteert dient hij binnen 48 uur schriftelijk via contact@Installpoint.nl  aan te geven waarom hij niet akkoord is met de

oplevering. INSTALLPOINT of de installateur zullen dan binnen redelijke termijn contact opnemen met de Klant om tot een nieuwe oplevering te komen. De nieuwe oplevering vindt plaats overeenkomstig hetgeen omtrent oplevering is bepaald in dit artikel.

2.18. De Klant is volledig aansprakelijk voor, en vrijwaart INSTALLPOINT tegen, alle schade die INSTALLPOINT lijdt in verband met de installatie voorzover deze geschiedt door de Klant of door een namens de Klant ingeschakelde derde. Indien INSTALLPOINT in een dergelijk geval door de Klant wordt verzocht om nadien een storingsonderzoek te verrichten en/of herstelwerkzaamheden te plegen dan komen de hieraan verbonden

kosten (waaronder begrepen de redelijke installatie-, materiaal-, reparatie- en voorrijkosten) voor rekening van de Klant.

2.19. INSTALLPOINT kan alleen aansprakelijk gehouden worden voor installatiewerk dat is uitgevoerd door installatiepartners ingeschakeld door INSTALLPOINT. Indien er veranderingen of uitbreidingen worden toegepast door een andere partij, al dan niet in een later stadium, vervalt elke aansprakelijkheid op de gehele installatie van de Laadpaal.

2.20. INSTALLPOINT behoudt zich het recht voor om door haar geïnstalleerde Laadpalen op afstand vanuit haar backoffice systeem te monitoren, te onderhouden en waar nodig van nieuwe software te voorzien.

2.21. INSTALLPOINT kan het aanbod van de Diensten naar bepaalde bestemmingen te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken op grond van kwaliteits- en/of kwantiteitsoverwegingen.

Opgesteld op 03 januari 2022