Aanvullende voorwaarden installatie Laadpunt

De klant (“U”) heeft gekozen voor installatie door een van onze installateurs. Dit zijn de Aanvullende (installatie-) voorwaarden (Hierna te noemen “voorwaarden”) waaronder INSTALLPOINT B.V. (Hierna te noemen “INSTALLPOINT”) de installatie aanbiedt:

De hieronder genoemde voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op producten en diensten die aangekocht zijn bij INSTALLPOINT B.V. en zijn van toepassing op u indien u akkoord heeft gegeven op een door INSTALLPOINT aangeboden offerte inclusief installatie.

 

1  Wat wordt verstaan onder installatie

 

Onder Installatie wordt verstaan: het aansluiten, inregelen en testen van het product. Indien gewenst zal er een korte uitleg worden gegeven over het product. Enkel de bestelde materialen worden geïnstalleerd. Bij de installatie van het product beperkt de installateur zich tot de materialen welke worden geleverd bij het product. Additionele producten en materialen kunnen tegen een meerprijs (materiaal en uren) door onze installateur geïnstalleerd worden. Indien de klant hiervan gebruik wil maken wordt er door de installateur een notitie gemaakt op het ‘opleverings-formulier’ (www.Installpoint.nl/oplevering) welke u dient te ondertekenen. Indien u geen akkoord geeft, heeft INSTALLPOINT het recht de installatie niet uit te voeren.

U dient er rekening mee te houden dat INSTALLPOINT een redelijke tijd vooraf op de hoogte gesteld dient te worden van het verzoek voor extra werkzaamheden. Het is dan ook mogelijk dat wij hierdoor een nieuwe afspraak moeten inplannen om de installatie af te kunnen ronden. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij u in rekening gebracht.

 

2  Wat verwachten we van u als klant

 

U dient zelf aanwezig te zijn op het afgesproken en bevestigde tijdstip. Bent u ondanks een bevestiging van de afspraak niet aanwezig en wordt dit niet uiterlijk 4 dagen voor de afspraak aan ons doorgegeven, hetzij telefonisch of per mail, kunnen er kosten door INSTALLPOINT in rekening worden gebracht à € 125,00 voorrijkosten, plus eventuele andere bijkomende kosten zoals gehuurde hoogwerkers, graafmachines, gereedschappen, etc, voor zover deze noodzakelijk geacht werden door de installateur.  Dit geldt tevens voor overige annuleringen die niet uiterlijk 4 dagen voor de afspraak op vergelijkbare wijze (mail of telefoon) aan INSTALLPOINT worden doorgegeven.

 

De afspraak is altijd een indicatie. Door overmacht is het mogelijk dat een installateur eerder of later dan het afgesproken tijdstip aanwezig is, of dat de afspraak volledig verplaatst dient te worden. INSTALLPOINT doet er alles aan dit te voorkomen, maar kan soms te maken krijgen met situaties van overmacht en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

U wordt gevraagd de factuur middels een betaallink te voldoen binnen de daarvoor gestelde termijn van 7 dagen na dagtekening factuur.
Afhankelijk van de grootte van het bedrag kan er aan u gevraagd worden om vooraf een aanbetaling te voldoen ter hoogte van 25% van het factuurbedrag. Voor de resterende kosten geldt vervolgens een betaaltermijn van 7 dagen na dagtekening factuur. 

3   Boren, graafwerkzaamheden en bestrating

Voor de meeste installaties dient de installateur te boren of graven, of bestaande bestrating/tuin tijdelijk te verwijderen. Door akkoord te gaan met de voorwaarden, bevestigt u dat u op de hoogte bent van waar alle bestaande leidingen zich bevinden. Om beschadigingen aan de bestaande leidingen in de grond/muur te voorkomen, dient u de installateur -voorafgaand aan de opdracht- te wijzen op waar deze eventuele kabels of leidingen zich bevinden.

De ondergrond dient geschikt te zijn voor graafwerkzaamheden (geen cement/beton). De installateur en met nadruk INSTALLPOINT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het raken van een leiding en eventuele gevolgschade. Indien de ondergrond niet geschikt blijkt te zijn, en de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, wordt de afspraak verplaatst en worden voorrijkosten in rekening gebracht t.h.v. € 125,-. Indien ter plekke blijkt dat INSTALLPOINT de boorwerkzaamheden niet kan uitvoeren en er een gespecialiseerd extern bedrijf noodzakelijk is voor deze werkzaamheden, wordt de afspraak verplaatst. De extra kosten worden doorberekend aan u als klant.

INSTALLPOINT kan de boor- en/of graafwerkzaamheden voor de consument uitvoeren, echter kan en zal er geen kwaliteitsgarantie afgegeven worden voor de herstelwerkzaamheden. U kunt er voor kiezen om de herstelwerkzaamheden aan bestrating of tuin te laten uitvoeren door een gespecialiseerd hoveniers- of bestratingsbedrijf. Deze kosten kunnen echter niet verhaald worden op INSTALLPOINT.

 

 

4  Elektrische installatie consument

 

Voor de meeste installaties geldt dat de elektriciteit tijdelijk uitgeschakeld moet worden voor een veilige installatie. Wij raden u aan stekkers van elektronische apparatuur op voorhand uit het stopcontact te halen, zodat deze geen schade ondervinden van het uit- en inschakelen van de elektriciteit. INSTALLPOINT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade aan elektronische apparatuur.
 

INSTALLPOINT is niet verantwoordelijk voor de netbeheerders-aansluiting (hoofdaansluiting). Indien de aansluiting van de netbeheerder niet voldoet aan de gewenste vermogensvraag, het spanningsniveau of een correcte aardingsvoorziening kan het zijn dat de laadinstallatie niet of niet optimaal functioneert. Uit veiligheidsoverweging kan de installatie uitgeschakeld worden totdat de genoemde aansluiting wel voldoet aan genoemde eisen.

Als de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die door u als klant veroorzaakt is, dan dient u de daaruit voor de installateur voortvloeiende schade te vergoeden, voor zover deze omstandigheid aan u kan worden toegerekend.

 

 

 

5  Zegelrecht

 

Zegelrecht houdt in dat een installateur de zegel van de netbeheerder in de meterkast mag verbreken en deze mag vernieuwen. Dit is in uitzonderlijke situaties noodzakelijk voor het verrichten van de werkzaamheden en kan niet altijd op voorhand door middel van foto’s geconstateerd worden.

 

Indien wij voor het uitvoeren van de installatie de zegel moeten verbreken, doen wij dit enkel op nadrukkelijk schriftelijk verzoek van de klant. De kosten die de netbeheerder rekent voor herstel zijn voor u.

 

 

 

6  Schade veroorzaakt door de installateur

 

Indien er sprake is van schade ten tijde van een installatie, neemt de installateur contact op met INSTALLPOINT. De installateur en INSTALLPOINT stellen vast of de schade door de installateur veroorzaakt is. Indien dit wordt vastgesteld, versturen wij dezelfde dag een e-mail naar de klant waarin INSTALLPOINT schriftelijk de schade erkent. Wij stellen vast of wij de schade zelf kunnen repareren, of dat wij herstelwerkzaamheden door een derde (in redelijkheid en billijkheid) vergoeden.

 

Wij vergoeden eventuele schade gerelateerde kosten enkel op basis van een gespecificeerde factuur. De verwachte kosten kunnen niet in mindering worden gebracht op de kosten van de installatie. Deze kosten dienen onverminderd binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur betaald te worden aan INSTALLPOINT.

 

Wij vergoeden geen kosten voor indirecte schade, zoals verlies van omzet of gederfde winst of verlies van goodwill en reputatie.

 

Bovenstaande is niet van toepassing op eventuele schade bij het raken van leidingen, zoals aangegeven onder “Boren, graafwerkzaamheden en bestrating”, of aan elektronische apparatuur, zoals aangegeven onder “Elektrische installatie consument”.

 

 

 

7 Garantie

 

INSTALLPOINT biedt 2 jaar garantie op de installatie. Deze garantie heeft betrekking op een door INSTALLPOINT uitgevoerde installatie welke niet naar behoren werkt door incorrecte uitvoering/aansluiting. Indien blijkt dat dit het geval is zorgt INSTALLPOINT binnen een redelijke termijn voor herstel, zonder kosten voor u. De verantwoordelijkheid voor het gebruik volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing ligt echter bij u als gebruiker, defecten die ontstaan door oneigenlijk gebruik vallen niet onder de installatie-garantie.

 

Indien INSTALLPOINT defecten moet herstellen of onderdelen vervangen die niet onder de installatie-garantie vallen, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

 

Indien er sprake is van een storing, dient de klant dit aan INSTALLPOINT te melden. INSTALLPOINT dient vervolgens een redelijke termijn te krijgen de storing te analyseren, reproduceren en -indien gevonden- te verhelpen, vermits deze storing niet te wijten is aan oneigenlijk gebruik door u als klant. Indien u ervoor kiest de storing toch door een derde partij te laten repareren, kunnen deze kosten niet op INSTALLPOINT verhaald worden.

 

 

 

8 Additionele vereisten voor het installeren van een lader

 

Er dient ter plaatse een veilige en werkende elektrische installatie aanwezig te zijn waarop het laadstation kan worden aangesloten, in dezelfde staat zoals gedeeld met INSTALLPOINT ten tijde van de aanvraag offerte. Tevens dient u te zorgen voor schone, droge, veilige en goed bereikbare werkplekken. Zowel bij de meterkast als de kruipruimte, voor het geval er kabels onder de vloer moeten worden aangelegd.

 

In de meterkast dient voldoende ruimte te zijn voor een eventuele uitbreiding van de benodigde groepen. De aansluiting van de netbeheerder dient te voldoen aan de gewenste vermogensvraag en spanningsniveau van de installatie na uitbreiding.

Tevens dient een correcte aardingsvoorziening aanwezig te zijn. Dit is uw verantwoordelijkheid.

 

Om gebruik te maken van de functionaliteit van het laadstation dient er een werkende DSL router (WiFi) aanwezig te zijn met ruim voldoende bereik op de locatie waar de laadpaal wordt geplaatst. Tevens kan het nodig zijn dat er een vrije LAN-poort (poort op de router of switch) beschikbaar moet zijn. Zorg ervoor dat u uw WiFi-wachtwoord bij de hand hebt op het moment van de installatie.

Mocht er software bestaan behorende bij de aangeschafte apparatuur, verzoeken wij u deze reeds geïnstalleerd en ingelogd te hebben op het betreffende medium.

 

Indien onze installateur de installatie beoordeelt en deze niet overeenkomt met de door u vooraf geschetste situatie, zal onze installateur in overleg met INSTALLPOINT u een nieuwe aanbieding doen toekomen welke u kunt accepteren. Voor het niet kunnen uitvoeren van de installatie door onjuiste informatie brengen wij kosten in rekening à € 125,00.

 

Indien u aangeeft dat er gebruik gemaakt kan worden van reeds aanwezige bekabeling voor de voeding van het laadstation danwel deze bekabeling zelf aanlegt/laat aanleggen voor aanvang van de installatiewerkzaamheden, dient deze bekabeling te voldoen aan de minimum eisen zoals gesteld door de laadstation-fabrikant.

Let daarbij vooral op het verschil tussen de door de fabrikant voorgeschreven minimale dikte van de stroomleiding, en het NEN minimum, waarvan de laatste vaak dunner is en daarmee het recht op garantie komt te vervallen.

 

 

 

 

– © 2021 INSTALLPOINT B.V. –